Onderlinge ’s Gravenhage, bijzonder beheer, OOB-status, verzekeraars en Lauwersoog

Het laatste jaar heb ik me bezig gehouden met de problematiek van kleine en middelgrote verzekeraars. Belangrijk element daarin is proportionaliteit van de regelgeving. Kleinere verzekeraars zijn nu snel “too small to comply” door alle extra regels voor verzekeraars. Daarom op bezoek bij Onderlinge ’s Gravenhage, een middelgrote verzekeraar, die wel onder Solvency II (EU-regelgeving voor verzekeraars valt). Goed om te praten over de problematiek van dit type verzekeraars.

Op dinsdag is de Financiële Poort een terugkerende bijeenkomst van de financiële sector in Nieuwspoort. Niet alleen bedrijven zijn daar present, maar ook het ministerie en de toezichthouder. Dit keer over een onderwerp waar ik me ook actief voor inzet, namelijk FinTech. Een belangrijke ontwikkeling omdat deze de financiële wereld kan opschudden en ook kan zorgen voor meer nieuwe toetreders en meer concurrentie. Leuke en informatieve bijeenkomst.

Op woensdag een drietal korte debatjes over verschillende onderwerpen die al eerder in een algemeen of schriftelijk overleg aan de orde zijn geweest, maar waarover sommige partijen nog moties willen indienen en dat gebeurt dan in een VAO of VSO in de plenaire zaal.

Allereerst de zogenaamde oob-status (organisaties van openbaar belang). Deze status in relatie tot de accountantsverklaring is er voor beursgenoteerde ondernemingen en banken/verzekeraars. Ik ben van mening dat elke accountantsverklaring goed moet zijn, of het nu oob (organisatie van openbaar belang, zoals beursgenoteerde ondernemingen en banken/verzekeraars) of Wta (Wet toezicht accountantskantoren) of vrijwillig is. Het voorstel is een aantal sectoren extra als oob aan te wijzen, dat levert extra administratieve lasten en kosten op. Daarom heb ik voorgesteld om pensioenfondsen niet als oob aan te wijzen. De toevoegde waarde is onduidelijk en de kosten zijn nog onduidelijk. En ook de kleine woningcorporaties uitsluiten van de oob-status, anders is de maatregel niet proportioneel en zijn de kosten te hoog. De VVD wil de lasten voor de organisaties niet onevenredig laten toenemen. De VVD heeft daarvoor dus 2 moties ingediend. Over de beide moties wordt dinsdag a.s. gestemd. Verder heeft minister Dijsselbloem op verzoek van de VVD toegezegd dat er een “fatsoenlijke” overgangstermijn komt en de overgangsdatum in overleg met de sector gepland gaat worden.

En in één van de VAO’s ook aandacht voor de verzekeraars, naar aanleiding van een debat over de toekomst van de verzekeringssector. Solvency Basic (nieuwe regeling voor kleinere verzekeraars) maakt het onmogelijk voor kleinschalige partijen om hun risico’s onderling te verzekeren tenzij zij voldoen aan de eisen voor verzekeraars terwijl zij geen verzekeraar zijn. Deze partijen moeten daardoor moeten voldoen aan forse eisen (zoals minimaal 200.000 euro buffer), toezichtskosten en administratieve lasten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld boeren, uitvinders of burgers in kleinschalige groepen niet meer effectief onderling herverzekeren. De VVD wil de de discretionaire bevoegdheid van De Nederlandsche Bank (DNB)continueren voor kleine verzekeraars. Aangezien minister Dijsselbloem heeft toegezegd dat hij nogmaals met DNB in overleg zal gaan, heb ik mijn motie hierover vooreerst aangehouden. Met ingang van 1 januari 2016 wordt er dus nieuwe regelgeving voor kleine verzekeraars ingevoerd: Solvency Basic. Op verzoek van de VVD heeft de minister ook toegezegd dat deze nieuwe regelgeving na 2 jaar wordt geëvalueerd om te kijken of het wel propotioneel is.

Het derde debatje ging over bijzonder beheer bij de banken. Ik heb heeft er eerder op aangedrongen dat banken en MKB-belangenorganisaties afspraken maken over wat beide partijen van elkaar mogen verwachten als het gaat om bijzonder beheer. De Nederlandse Vereniging van Banken hebben onlangs de “handreiking bijzonder beheer” gepresenteerd. Deze is in overleg met ONL en MKB NL opgesteld. Dat is een goed begin, ook al was het mooier geweest als het document mede was ondertekend door deze partijen. Op verzoek van de VVD heeft minister Dijsselbloem toegezegd om na een redelijke periode (2 jaar) te evalueren hoe de handreiking in de praktijk werkt.

De rest van de week nog een veelheid aan afspraken met de Betaalvereniging, EY accountant, early stage tech transfer funds, NOC*NSF over de fusie Staatsloterij en De Lotto en ook nog een leuke bijeenkomst in de fractiekamer met een aantal vrouwelijke ondernemers van VNO/NCW West.

In het kader van “de regio naar Den Haag” deze week een bezoek van enkele raadsleden van Ameland over hun plannen voor de veerdienst (EVA Eigen Veerdienst Ameland), afgesloten met een rondleiding door de Tweede Kamer. En op vrijdag een werkbezoek in de categorie van“Den Haag naar de regio”, namelijk aan Lauwersoog over de vaargeul Westgat en de visserij samen met VVD-collega’s Betty de Boer (havens) en Barbara Visser (water/visserij).