Richtlijn transparantie, crowdfunding, regeldruk en nieuwe toetreders en ontheffing diplomaplicht

Omdat de VVD op de maandag voor het kerstreces altijd het jaarlijkse kerstdiner heeft, is de fractie deze week ook weer op maandag. Het is sowieso een aparte dag, want ik heb ook nog een zogenaamd Wetgevingsoverleg (WGO) over de Implementatiewet richtlijn transparantie. Het is een wet die vooral van belang is voor beursgenoteerde ondernemingen en aandeelhouders. Doel van de wijziging van de richtlijn transparantie is harmonisatie van regelgeving voor een gelijk speelveld en minder administratieve lasten door een vereenvoudiging voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daar is de VVD groot voorstander van. Het gebruik van de mogelijkheid om een lagere drempel voor meldingsplicht van zeggenschap in beursgenoteerde ondernemingen vast te stellen (3% in plaats van de 5%) is dan niet echt logisch. Minister Dijsselbloem heeft op verzoek van VVD echter toegezegd deze lidstaatoptie in 2018 te evalueren op meerwaarde en extra kosten.

Afgelopen week heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nieuwe regels gepresenteerd voor crowdfunding. De VVD vindt dat deze regels de sector juist belemmeringen op zullen leveren. De regels voor de investeringstoets zijn onwerkbaar, het schrikt mensen af en zorgt ervoor dat de markt kapot gaat. Dat is het tegenovergestelde van wat de VVD wil. Op mijn verzoek gaat de minister de AFM vragen opnieuw in overleg te gaan met de crowdfunding sector om te komen tot uitvoerbare regels, die belemmeringen echt wegnemen en crowdfunding de ruimte geven. Want nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding moeten de ruimte krijgen, zodat bedrijven meer keuzemogelijkheden hebben en er meer concurrentie is.

Deze nieuwe regels komen ook aan de orde in het algemeen overleg regeldruk en nieuwe toetreders, maar daarnaast nog veel meer. Want in dat algemeen overleg komt een aantal belangrijke zaken voor de VVD samen, te weten: meer concurrentie, meer nieuwe toetreders en meer diversiteit in de financiële sector én minder regeldruk. Dit kan leiden tot lagere tarieven, hogere kwaliteit en meer service. Op verzoek van de VVD heeft minister Dijsselbloem onderzoek laten doen naar de regelgeving in de financiële sector. Het is goed dat er ook een groot aantal zaken wordt opgepakt door de minister, maar de VVD heeft nog meer ambitie en wensen. De VVD wil allereerst dat de toezichthouders DNB en AFM (al dan niet wettelijk) specifiek de opdracht krijgen om oog te hebben voor voldoende concurrentie, nieuwe toetreders en diversiteit in de financiële sector naast hun huidige doelstelling. In Engeland heeft dit positief gewerkt en gezorgd voor een cultuuromslag. Om de regeldruk te verminderen wil de VVD daarom een norm instellen voor het verminderen van administratieve lasten. Bijvoorbeeld netto 0% in de komende 4 jaar. Daarnaast wil de VVD de toezichtkosten voor alternatieve financieringsvormen beperken en toezichtkosten verlagen voor startups en kleine bedrijven.

Medio 2015 heb ik een motie ingediend om in de wet- en regelgeving een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige of ernstige ziekte) op  te nemen in het kader van de centrale Wft-examinering. De VVD vindt het niet redelijk dat mensen die bijvoorbeeld langdurig of ernstig ziek zijn en daardoor niet in staat zijn om de examens tijdig te doen, daardoor hun baan of bedrijf kwijt kunnen raken. Deze week stuurde de minister een brief naar de Tweede Kamer over een uitwerking van de motie en de ontheffingsmogelijkheid door Autoriteit Financiële Markten (AFM). Mooi dat het nu geregeld is.

Het is ook de laatste week voor het kerstreces. Daarom naast het traditionele kerstdiner van de fractie ook de traditionele eindejaarsborrel van VNO NCW en het eindejaarsfeest in Nieuwspoort. En daar kunnen we dit jaar vroeg naar toe, want dit jaar geen late stemmingen. We beginnen al rond 21 uur met de stemmingen. En dan is het toch echt kerstreces. Nou ja, komende week nog naar de algemene ledenvergadering van de VVD Dongeradeel en de opname voor het politieke nieuwjaarsoverzicht van Omrop Fryslân Radio.