Private equity, trustsector, verpandingsverbod en Wadden

Enige tijd geleden heeft de PvdA een initiatiefnota gepresenteerd over private equity. Bij een iniatiefnota komt allereerst een kabinetsreactie en daarna vindt er een debat in de Tweede Kamer plaats. En dat was afgelopen maandag. Private equity en durfkapitaal is een economische noodzaak volgens mij. Het is van belang voor de economie, voor banen, en dus werk. Private equity financiert bedrijven waar 350.000 mensen een baan hebben (10% van de private banen). Er is de laatste jaren ook al heel veel nieuwe regelgeving gekomen. Laat die regels nu gewoon eerst hun werk doen. En je moet bij zo’n internationale markt, sowieso nooit eenzijdig als land regels maken. Verder heb ik namens de VVD een oproep gedaan aan de sector om meer te communiceren met buitenwereld. Leg uit wat je doet en waarom je het doet! Ga niet onder een grote steen liggen.

Op woensdag was er een rondetafel trustsector. Negatief wordt er dan soms gesproken over brievenbusmaatschappijen. Toch zorgen deze bedrijven ook voor werkgelegenheid in Nederland. Bij de rondetafel waren onder meer aanwezig enkele trustbedrijven (Intertrust en TMF), Holland Quaestor (de branchevereniging) en De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft al langer kritiek op de trustsector, vanwege de integriteitsrisico’s die er aan kleven en dat ze niet op orde hebben. Aangezien DNB daarover eerder al een brief aan de Tweede Kamer had gestuurd, leverde het rondetafelgesprek wat mij betreft niet heel veel nieuws op.

MKB Nederland doet op haar website een oproep om het verpandingsverbod te schrappen. Het schrappen van dit verbod zou het MKB in Nederland meer financiële ruimte kunnen bieden. In de ons omringende landen zoals Duitsland, België en Frankrijk is wetgeving op het punt van verpanding aangepast juíst om de financierbaarheid van het bedrijfsleven te verbeteren. De VVD is altijd op zoek naar meer financieringsmogelijkheden voor het MKB. En daarom heb ik samen met mijn VVD-collega Erik Ziengs (MKB) schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Economische Zaken

Op donderdag was er een algemeen overleg Wadden in de Tweede Kamer. Voorafgaand werd aan de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu het rapport “Wadden in beeld 2015” aangeboden. In het algemeen overleg kwam een veelheid aan onderwerpen aan de orde, de belangrijkste waren de vaargeul Ameland, sluis Kornwerderzand en de structuurvisie Waddenzee.

Na 10 jaar discussie over de vaargeul Ameland en de vertragingen die dat oplevert, is het goed dat nu eindelijk samengewerkt wordt aan de oplossing van het probleem. De VVD roept de betrokken ook om goed samen te blijven werken. Medio 2016 komt er opnieuw een rapportage over vorderingen van het open plan proces. De VVD vindt dat er dan wel een panklare korte termijnoplossing moet liggen. De VVD wil hier alvast uitspreken dat de VVD voor het realiseren van een oplossing bereid is om: de concessie aan te passen om de dienstregeling te kunnen veranderen; de NB-vergunning aan te passen om het baggerregime te kunnen wijzigen en in de structuurvisie Waddenzee ruimte te creëren voor het afsnijden van een of meerdere bochten in de vaargeul.

Voor het Waddenfonds is eerder afgesproken dat er 50% wordt besteed aan ecologie en 50% aan economie. De economische investeringen blijven achter. Als er 11 of 12 miljoen euro vanuit het Waddenfonds naar een vismigratierivier kan, dan kan er ook geld naar een bredere sluis Kornwerderzand. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio. De bredere sluis is een wens van de regio. Het Rijk investeert de komende tijd al 800 miljoen euro in de Afsluitdijk. Het is nu aan de regio om met een creatief voorstel te komen voor de financiering van de extra kosten. Daarbij moet ook gekeken kunnen worden naar financiering vanuit het Waddenfonds.

In de PKB Waddenzee ofwel Structuurvisie Waddenzee is het ruimtelijk beleid van het Rijk neergelegd voor het Waddengebied. In het algemeen is de structuurvisie positief geëvalueerd, met name ook de beschermende werking. Gelet op deze positieve evaluatie moet je nu niet alles overhoop halen, maar wel kijken welke knelpunten er zijn geconstateerd en die oplossen. Eén van de punten uit de evaluatie is de flexibiliteit. De natuurwetgeving (Natura 2000 en NB-wet) wordt als extra beperkend, te weinig flexibel en conserverend ervaren. De VVD wil de flexibiliteit vergroten, zodat er meer ontwikkelingen mogelijk zijn.

Op donderdagavond zou eigenlijk het debat over de aanslagen in Brussel hebben plaats gevonden, maar dat wel uiteindelijk toch uitgesteld. Daarom kon ik donderdagavond toch nog samen met mijn VVD-collega Anne Wil Lucas naar de laatste ledenvergadering van de VVD Fryslân.