Petitie private equity, Belastingdienst, Fryske krite en Noordelijk Overleg

Op dinsdag tussen 13.30 en 14.00 uur is er de mogelijkheid om petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. Bij de vaste Kamercommissie Financiën gebeurt dat niet heel vaak, maar deze week biedt de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), waarin bedrijven op het terrein van private equity en venture capital zijn verenig, een petitie aan over zelfregulering, transparantie en communicatie in private equity. Privat equity is belangrijke financieringsbron voor Nederlandse bedrijven en dus voor banen. 

Deze week vooral veel aandacht voor de Belastingdienst. Allereerst op dinsdag een hoorzitting met de commissie die onderzoek deed naar de Belastingdienst en op woensdagavond is er nog een Zembla-uitzending over de Belastingdienst. En dan op donderdag een pittig debat van half 10 tot uiteindelijk maar liefst kwart over 5. Na een gedegen onderzoek ligt er een stevig rapport van de Commissie Joustra/Borstlap en er staan onomwonden conclusies in. Het geeft een inkijk in de besluitvorming binnen de Belastingdienst. Het was natuurlijk al duidelijk dat de Belastingdienst, als ik het eufemistisch zeg, voor grote uitdagingen stond. Het rapport versterkt en verscherpt het beeld. Zo is er onvoldoende tegenspraak en een cultuur van non-interventie vanuit het ministerie richting de Belastingdienst. Er is de neiging tot autonomie. Er is een ingesloten informaliteit. Er is een grote afstand van de top tot de werkvloer, de medewerkers zijn weinig betrokken bij de investeringsagenda.Eerder heeft de staatssecretaris al een fors pakket aan maatregelen aangekondigd, onder andere versterken controlfunctie en rol SG, Belastingdienst versneld direct onder ministerie hangen, BD onder curatele stellen. Het is goed dat door de commissie is gekeken wat er nodig is bij de Belastingdienst. De aanbevelingen van de commissie voor de belastingdienst en het departement zijn duidelijk en moeten worden overgenomen en snel worden geïmplementeerd. Waar heeft de Belastingdienst volgens de staatssecretaris nu het meeste baat bij? De VVD vindt het goed dat de bewindspersonen ook naar zichzelf kijken. Dat heeft de staatssecretaris in het vorige debat ook al gedaan, en aangegeven dat hij er meer bovenop op had moeten zitten en kritischer had moeten doorvragen. En dat is volstrekt terecht en wordt bevestigd door het rapport.

Op woensdagavond is de Fryske Krite Den Haag (rjucht en sljucht) op bezoek in de Tweede Kamer. Met de “Friezen om útens”en samen met collega-Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA), Carla Dik – Faber (CU) en Jacques Monasch in gesprek over de Tweede Kamerverkiezingen en wat de partijen in petto hebben voor Fryslân. Ik heb onder meer gesproken over extra investeringen in defensie in relatie tot de Vliegbasis Leeuwarden, extra geld voor infrastructuur en lagere lasten zodat iedereen kan gaan voelen dat het in Nederland beter gaat. En natuurlijk het belang van een goede vertegenwoordiging in de Tweede Kamer vanuit Fryslân.

Op vrijdag is het reguliere overleg Noordelijke Kamerleden, VNO NCW Noord en Noordelijke EZ gedeputeerden met Betty de Boer, Erik Ziengs, Arno Rutte en Lutz Jacobi. Onder andere gesproken over waterstofeconomie, aardbevingen Groningen, energie-agenda, sluis Kornwerderzand, vaargeul Ameland.