Harlingen, Omrop Fryslân, tafelzilver, Wijffels en rijksdiensten

Op maandag van start in de regio met een werkbezoek aan de gemeente Harlingen. Goed bijgepraat te worden over de herindeling, de plannen voor toerisme, de industriehaven en nog veel meer. ’s Middags door naar een expertmeeting in Den Haag van de Eerste Kamer over verzelfstandiging en privatisering. Belangrijk voor mijn portefeuille staatsdeelnemingen, want met het nieuwe staatsdeelnemingenbeleid dat er komt, komt ook de vraag welke staatsdeelnemingen willen of moeten  we houden en welke niet.

De woensdagochtend begon met een petitie-aanbieding met meer dan 12.000 handtekeningen voor Omrop Fryslân, samen met de VVD-woordvoerder Matthijs Huizing, die daarna het debat in ging over de toekomst van de publieke omroep. In de brief van staatssecretaris Dekker staat al dat er rekening gehouden moet worden met de motie over Omrop Fryslân die brede steun had in de Tweede Kamer (ook van de VVD) en het advies van de Commissie Hoekstra over de regionale media en de Friese taal.

Deze week ook veel werk gedaan dat vaak op de achtergrond gebeurt. Voor wet- en regelgeving of overleggen vindt er eerst een schriftelijke inbreng plaats. Dat is de mogelijkheid om als partijen schriftelijke vragen te stellen aan de regering/minister over het voorstel. Deze week was druk, want er moesten maar liefst drie inbrengen ingeleverd worden: voor de resolutieheffing van € 1 miljard voor de nationalisatie van SNS, het pakket met de wijzigingswet Financiële Markten (zorgplicht, kapitaalseisen, betalingsverkeer en veel meer), en tot slot de eisen voor vakbekwaamheid van financiële adviseurs (permanente educatie).

Donderdag waren de fractievoorzitters van PvdA en VVD Leeuwarden op bezoek in Den Haag voor gesprekken samen met de woordvoerders rijksdiensten en defensie. Goede actie vanuit de gemeenteraadsfracties van de VVD en PvdA. Op donderdag bracht de Algemene Rekenkamer een effectiviteitsonderzoek uit. Van het geld dat ministers jaarlijks uitgeven aan beleid (€94 miljard in 2011) is sinds 2006 42% (€ 36 miljard) op effectiviteit onderzocht. Het is belangrijk om regelmatig en gestructureerd te kijken of het geld doelmatig wordt besteed. Ofwel dat met de inzet van het geld ook het doel waarvoor het is, gehaald wordt. Zo is bijvoorbeeld de effectiviteit van het extra geld voor de subsidie duurzame energie (SDE+) onbekend, want er is geen evaluatie van de eerdere subsidies gemaakt.

Op donderdag stelde VNO/NCW voorman Bernard Wientjes voor om het tafelzilver te verkopen, ofwel ABN/AMRO, verzekeraar ASR, SNS, Tennet en Gasunie geheel of gedeeltelijk te verkopen, zodat er niet 6 miljard euro bezuinigd hoefde te worden. Een raar voorstel, want incidentele verkopen kan je nooit gebruiken om structurele tekorten te dekken. Het levert hooguit een (beperkt) rentevoordeel op. Daarbij komt ook nog dat eventueel dividend structureel in de begroting staat opgenomen, en dat krijg je dan ook niet meer. Minister Dijsselbloem gebruikte mooie woorden: het zijn de doldwaze dagen niet (doelend op de uitverkoop bij de Bijenkorf). Na de zomer komt het kabinet met een voorstel voor de aanpak met betrekking tot ABN/AMRO, ASR, SNS en Reaal. Het natuurlijk niet een doel om als Rijk banken en verzekeraars in eigendom te hebben, maar het afstoten moet wel verantwoord gebeuren.Na het zomerreces komt het kabinet ook met een nieuw staatsdeelnemingenbeleid (onder meer Tennet en Gasunie).

Vrijdag bracht minister Blok de lang verwachte brief uit over de rijksdiensten. Fryslân verliest meer werkgelegenheid (circa 15%) dan gemiddeld in Nederland (bijna 10%). Dat is natuurlijk een klap. Positief is wel dat minister Blok in zijn brief al compenserende maatregelen aankondigt, hetgeen resulteert in het behoud van 80 tot 100 werkplekken voor Fryslân. Het Openbaar Ministerie zal circa 30 extra werkplekken houden in Leeuwarden, en het aantal banen bij de belastingdienst wordt minder beperkt. Maar daarnaast is voor de toekomst belangrijk dat in de brief staat dat bij de verdere ontwikkelingen binnen de rijksdienst de minister zal nastreven dat de onbalans structureel wordt weggenomen en dat de minister van Defensie zich zal inspannen om de werkgelegenheid in Fryslân waar mogelijk te behouden.

Op vrijdag kwam ook het advies van de Commissie Wijffels uit (formeel de Commissie Structuur Nederlandse banken) over de financiële sector uit. Een elftal aanbevelingen met als doel een dienstbaar en stabiel bankwezen. Een doel dat de VVD nadrukkelijk onderschrijft. Het debat over het advies zal na het zomerreces plaats vinden dan is er ook een reactie van het Kabinet op het advies.