Technische briefings, Zeeuws diner, late stemming en Bildtdijken

Na alle reguliere afspraken op dinsdag is er dinsdagavond het Zeeuws diner in Nieuwspoort. Veel regio’s organiseren van dit soort bijeenkomsten om de regio onder de aandacht van Tweede Kamerleden te brengen. Een leuke informatieve avond, goede gesprekken met bedrijven uit de regio. Het is ook de avond van het debat met de minister Plasterk en Hennis over de 1,8 miljoen metadata. En dat wordt een latertje, want pas om 3 uur ’s nachts wordt de motie van wantrouwen in stemming gebracht. Het is dus vooral de avond werken en wachten.

 

De rest van de week veel intern overleg ter voorbereiding op zaken verder in de tijd. Maar ook een bezoek van de burgemeester Van der Zwan (Heerenveen) en Bilker (Kollumerland c.a.) om bij te praten over een aantal dossiers in het Friese. En deze week ook maar liefst 3 technische briefings. Dit zijn bijeenkomsten waarop Tweede Kamerleden achtergrondinformatie kunnen krijgen, bijvoorbeeld van ambtenaren, de Algemene Rekenkamer of de Europese Commissie. De technische briefings gaan over het EU-trendrapport van de Algemene Rekenkamer, over de Kwijting (decharge) voor de Europese begroting 2012 en over het rapport Effecten bezuinigingsmaatregel “Bevriezen doelgroep zorgtoeslag” van de Algemene Rekenkamer.

 

Als het gaat om het jaarverslag van de Europese Unie, voor het 19e achtereenvolgende jaar geeft de Europese Rekenkamer geen goedkeurende verklaring af. Het foutenpercentage mag maximaal 2% zijn, maar is in 2012 4,8%. En dat is natuurlijk een zeer slechte zaak. Nederland heeft als één van de weinige lidstaten een eigen zogenaamde lidstaatverklaring. Andere landen willen dat niet. De afgelopen 2 jaar heeft Nederland als één van de weinig lidstaten tegen de decharge gestemd. Tijdens de briefing komt de Europese Commissie een toelichting geven. Ze doen een moedige poging om het te verklaren, maar feit blijft dat men gewoon beter moet presteren als het gaat om de rechtmatige besteding van de EU-middelen.

 

Ik zit namens de VVD ook in de Commissie Rijksuitgaven. De commissie voor de Rijksuitgaven houdt zich bezig met de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van collectieve middelen (begroting). Een belangrijke commissie wat mij betreft, die vaak niet veel aandacht krijgt. Deze week in dat kader ook een bijeenkomst van de werkgroep die kijkt naar het nationaal budgetrecht in Europees perspectief, waarvan ik voorzitter ben.

 

Op vrijdag met mijn VVD-collega Arno Rutte (cultuur) ook schriftelijke vragen gesteld over het aanwijzen van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht. De gemeente Het Bildt is daartegen en ook de VVD. Binnenkort vindt de aanwijzing plaats door de minister van OCW. De VVD Fryslân had daarover ook vragen gesteld aan het provinciebestuur, omdat er ook een positief advies ligt van de provincie Fryslân. Er is dus één negatief advies (gemeente) en twee positieve adviezen (provincie en Rijksdienst Cultureel Erfgoed). Ondernemers zijn bang dat ze worden beperkt in hun mogelijkheden door de aanwijzing. Het is weer een mooi voorbeeld hoe de samenwerking tussen de lokale VVD en de provinciale en landelijke VVD kan werken.

 

Op vrijdag een afspraak in de regio met de Waddeneilanden in Harlingen. Aanleiding is het rapport van de Algemene Rekenkamer over het beheer van het Waddengebied. Niet alleen het rapport wordt besproken, maar onder meer ook nog de veerbotenkwestie en de windparken op zee. De week sluit ik af met een bezoek aan de finale van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam op zondag.