Week van het geld, ING, pinautomaten en campagne

Het is de week van het geld. En in dat kader heb ik een gastles over geld gegeven aan de kinderen van groep 6/7 op de Aquamarijn, een school voor christelijk speciaal basisonderwijs in Leeuwarden. Financiële educatie is ook in het basisonderwijs al belangrijk. Kinderen moeten in de toekomst ook de eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun financiële situatie. Het geven van zo'n les is dus niet alleen leuk om te doen, maar ook nuttig. Om een gastles over financiële educatie leuk en laagdrempelig te houden hebben de banken het spel Cash Quiz ontwikkeld. Het doel van het gastlesprogramma is om kinderen in het basisonderwijs vroeg 'geldwijs' te maken en te leren omgaan met geld. Aan de hand van verschillende onderwerpen rondom het thema geld (zoals sparen, zakgeld en lenen) worden kinderen financieel bewuster gemaakt. Hiermee wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Na de gastles door naar Drachten. Daar brengt staatssecretaris Sander Dekker in het kader van de gemeenteraadscampagne een bezoek aan de VVD Smallingerland. Allereerst een werkbezoek aan CSG Liudger en daarna eten bij de hotelschool van ROC Friese Poort.  

Op maandag presenteert de ING plannen om de gegevens van hun klanten te gaan gebruiken voor andere activiteiten. De VVD is kritisch over de plannen van ING om adverteerders inzicht te geven in hun klantgedrag. Daarom heb ik samen met VVD-collega Foort van Oosten vragen gesteld aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Met dit soort gegevens moet je uitermate voorzichtig en terughoudend omgaan. Dit is gewoon geen kerntaak van banken.

Op woensdag is er een rondetafelgesprek over pinautomaten. Het verdwijnen van de laatste pinautomaat uit een dorp raakt de bewoners en bedrijven in zo’n dorp. Kijk maar naar de situatie in Menaam waar men in actie is gekomen voor de laatste pinautomaat. Ik heb hierover contact met de VVD Menameradiel en natuurlijk met de betrokken bank. Als het gaat om pinautomaten en de spreiding daarvan is het allereerst een zaak en verantwoordelijkheid van de banken om een goede dienstverlening te leveren, ook in de dorpen en op het platteland. Een pinautomaat is een belangrijke voorziening is. Wat mij betreft zijn de kernwoorden: maatwerk, communicatie en overleg. Er moet gekeken worden naar oplossingen op maat. Elke situatie is anders en dat vraagt ook om verschillende typen oplossingen. Het moet in ieder geval in nauw overleg met de mensen en bedrijven in het dorp gebeuren. Nu worden dorpen nog vaak overvallen door een mededeling dat het bankkantoor inclusief de pinautomaat sluit en dan is er geen tijd meer om te zoeken naar passende oplossingen.

Na allereerst een afspraak met Aegon, verloopt de rest van de dag rommelig, want er is een debat over een transactie die staatssecretaris Teeven 14 jaar geleden heeft gesloten als officier van justitie. Het debat begint later, en er wordt geprobeerd om het nog verder uit te stellen, maar het loopt uiteindelijk met een sisser af, maar daarom niet op donderdagavond naar huis en pas op vrijdag terug naar Fryslân.

Vrijdag en zaterdag staan vooral in het teken van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Het is toch wel een rare gewaarwording om middenin het verkiezingsgeweld te zitten en straks niet zelf te mogen stemmen. In Leeuwarden zijn de gemeenteraadsverkiezingen al geweest in november 2013. Vrijdag is er een leuk politiek café in Donkerbroek over regionale economie van de VVD Ooststellingwerf en VVD Weststellingwerf. En op zaterdag in de campagne de VVD Dongeradeel in Dokkum ondersteunen, de VVD Tytjerksteradiel in Burgum en VVD Súdwest Fryslân in Sneek. Leuk om met al die enthousiaste VVD-ers te gaan voor een goed resultaat op 19 maart. De afgelopen tijd bleek trouwens ook weer dat de VVD een lokale partij is met een landelijke partij binnen handbereik. Naar aanleiding van signalen van de VVD afdelingen op de Waddeneilanden, heeft de VVD in de Tweede Kamer bij de Huisvestingswet het initiatief genomen om maatwerk te kunnen leveren voor de Waddeneilanden. En naar aanleiding van signalen van de VVD Het Bildt over het aanwijzen van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht, heeft de VVD in de Tweede Kamer vragen gesteld met als gevolg dat er nu opnieuw overleg moet gaan plaats vinden over de status. Goed om ook op deze manier de verbinding te kunnen leggen met de regio.