Accountancy, bankenvise, big data, verantwoording en EU-verkiezingen

De Europese Verkiezingen naderen met rasse schreden. In Fryslân zette iedereen zich volop in voor Jan Huitema voor meer boerenverstand in Brussel. Ook in Leeuwarden onder andere tijdens de traditionele verkiezingsmarkt op zaterdag in de binnenstad. Hij was ook de laatste week nog veel in het nieuws, met zijn stemmen-trekker ging hij nog langs de Elfsteden. Zijn posters hangen tot in Alkmaar. Het is nog even wachten of hij genoeg voorkeursstemmen heeft gehaald, dat wordt volgende week bekend. De VVD doet het gelukkig redelijk bij de verkiezingen met waarschijnlijk behoud van de 3 zetels, ook al moet je een slag om de arm houden, want het is geen echte uitslag, maar slechts een definitieve exitpoll. Donderdag was er trouwens geen Kamerdag vanwege de verkiezingen om te kunnen stemmen in je eigen stad/dorp. Dat heb ik natuurlijk gedaan, mijn stem ging naar Jan Huitema. En nu maar duimen dat hij het heeft gehaald!

Al met al een korte, maar drukke week die startte in Utrecht met een werkbezoek aan de Nederlandse Spoorwegen. De NS is één van de vele staatsdeelnemingen. Tijdens het werkbezoek aandacht voor de strategie, het investeringsbeleid, maar ook de stations en nevenactiviteiten van de NS, bijvoorbeeld in de detailhandel.

Op dinsdag een erg lange dag, want na de reguliere zaken (fractie, mondeling vragenuurtje en regeling van werkzaamheden) direct daarna een VAO ofwel een verslag algemeen overleg over accountancy in de plenaire zaal. Dit is de plenaire afronding van een algemeen overleg met moties. Ik heb namens de VVD een motie ingediend om de verplichte roulatietermijn van accountants te verlengen van 8 naar 10 jaar. Een grote wens van het bedrijfsleven, omdat dit aansluit bij de Europese regels en bovendien zorgt voor minder (administratieve) lasten voor het bedrijfsleven. Eindelijk haalt Nederland eens kop van de regelgeving! Over de motie wordt past volgende week gestemd, maar hij gaat het vast halen, want de motie is mede ingediend door PvdA, CDA en D66.

Aansluitend aan dit VAO vindt het plenaire debat over de kabinetsvisie voor de bankensector plaats. Ik heb namens de VVD nog aandacht gevraagd voor een tweetal hete hangijzers, de verhoging van het leverage ratio bovenop de Europese eis van 3 naar 4% en de passage in de kabinetsvisie over de verdere afbouw van de loan to value (LTV). De VVD zoekt de balans tussen een stabiele financiële sector, de regelgeving, voldoende kredietverlening en een gelijk speelveld voor ons bedrijfsleven. De minister van Financiën heeft op verzoek van de VVD recent een studie laten verrichten door DNB met scenario’s van economische groei in relatie tot de kredietverlening. In 3 van de 4 scenario’s komen banken middelen te kort om de kredietaanvraag te kunnen bedienen.Dat wil de VVD niet. De VVD ziet een dreigende overregulering, stapeling van financiële eisen en een ongelijk speelveld. Als we dat afzetten tegen het totale pakket aan maatregelen dat op Europees niveau in gang is gezet, dan zegt de VVD laat dat pakket nu eerst eens de tijd krijgen om haar werk te doen. In plaats van zoals na elke crisis en elke ramp in de kramp schieten van als maar meer regels! Dat is niet goed voor onze bedrijven, en niet voor ons MKB! De nieuwe eis voor een leverage ratio staat voorlopig op 3%, over een paar jaar wordt dat opnieuw bekeken. En dat is wat de VVD betreft prima. Maar dus nu niet een extra verhoging, en zeker niet een eenzijdige verhoging. In de visie wordt daarnaast een voorschot genomen op een verlaging van de loan-to-value De VVD wil rust op de woningmarkt en dit leidt weer tot onzekerheid en hangt toch boven de markt. De VVD vindt het belangrijk om het starters op de woningmarkt niet onmogelijk te maken om een huis te kopen en is daarom tegen een lagere LTV!

Deze lang dag wordt afgesloten met een bijeenkomst van de VVD-partijcommissie Financiën met als onderwerpen: high frequency trading of flitshandel met een presentatie van het bedrijf IMC Financial Markets, MKB en derivaten en het provisieverbod in de financiële sector en de recent aanpassingen daarbij.

Enige tijd geleden was er commotie over het feit dat ING de bankgegevens van hun klanten zou willen gebruiken voor het doen van aanbiedingen, bijvoorbeeld van een tuincentrum als je veel tuinartikelen koopt. Om je als Kamerleden te oriënteren op een specifiek onderwerp, kan de Tweede Kamer een ronde tafelgesprek organiseren. Op woensdag was er een rondetafelgesprek over het gebruik van bankgegevens, ook wel big data genoemd. ING en Rabobank waren aanwezig naast de Nederlandse Vereniging van Banken en Equens, dat eerder ook al eens plannen had om hun klantgegevens te verkopen. Maar er waren ook hoogleraren, juristen, IT-expert, consumentenbond, AFM, College Bescherming Persoonsgegevens en European Data Protection Service (EDPS). Zo’n rondetafel levert altijd veel informatie op, nieuwe inzichten, maar ook vaak dilemma’s, want de meningen lopen vaak erg uit een.

Én het was de derde dinsdag in mei en dan worden traditioneel de Verantwoordingsstukken door het Kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer door de minister van FInanciën. Het kabinet legt daarmee verantwoording af over de resultaten van het regeringsbeleid van het afgelopen jaar 2013. De Algemene Rekenkamer controleert of het Kabinet het geld rechtmatig en doelmatig heeft besteed. De stukken bestaan uit de verantwoordingsbrief, het financieel jaarverslag Rijk (macro-economische en budgettaire ontwikkelingen), de departementale jaarverslagen en de rekenkamerrapporten. Volgende week vindt daarover het verantwoordingsdebat plaats en daarna worden de stukken van elk departement nog besproken in de verschillende vaste Kamercommissies. ’s Middags is er ook nog een technische briefing van de Algemene Rekenkamer over de jaarstukken. Eerste snelle blik op de cijfers laat een gemengd beeld zien. Economisch gezien was het een zwaar jaar. Het eind van 2013 toont licht herstel. Positief dat we binnen de 3 procent gebleven zijn. Maar we zijn er nog niet, het is belangrijk om koers te houden met de ingezette maatregelen.

En daarna was de planning dat ik naar Leeuwarden zou rijden om aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering van de VVD Fryslân, maar dat ging helaas niet door. Naar aanleiding van uitspraken van Mark Rutte over de prioriteiten van Nederland voor de Europese Unie, wil de oppositie uitleg. En daarvoor zijn meerdere regelingen van werkzaamheden voor nodig en uiteindelijk komt er na 9 uur een brief van het Kabinet en daarmee is de kou uit de lucht. Maar alle Kamerleden moesten daardoor wel aanwezig blijven in de Tweede Kamer voor eventuele stemmingen.

De rest van de week staat in het teken van de voorbereiding op het Verantwoordingsdebat, maar op vrijdag nog heen en weer naar Amsterdam voor het halfjaarlijks overleg van de vaste Kamercommissie Financiën met de top van De Nederlandsche Bank. Dit geeft altijd een mooi en vertrouwelijk inkijkje hoe Nederland er financieel-economisch voor staat.