Verzekeraars, kredietunies, verantwoording EU-middelen en VVD-campagne

Deze week is er veel te doen over verzekeraars. Op maandag is er een wetgevingsoverleg met regelgeving voor de verzekeraars. Wat de VVD betreft moet regelgeving passend zijn. Dat geldt voor Europese regelgeving, maar ook voor nationale regelgeving voor de kleinere verzekeraars. Er moet voldoende rekening gehouden worden met aard, omvang, complexiteit en risico’s van bedrijven. De VVD wil dat er in de wet- en regelgeving in de financiële sector in de toekomst nadrukkelijker rekening wordt gehouden met het proportionaliteitsbeginsel, en dus met kleine financiële instellingen. De Tweede Kamer heeft niet altijd zicht op de lagere regelgeving, en de VVD wil een duidelijk signaal afgeven: regelgeving moet niet doorschieten!

Een concreet voorbeeld. Als regelgeving voor de kleine natura uitvaartverzekeraars zo doorgaat zorgen we ervoor dat deze verdwijnen en alleen de grotere of grote jongens overblijven. Dat is geen wenselijke situatie wat de VVD betreft. De VVD wil daarom dat de minister met een oplossing komt voor deze kwestie. Kleine natura uitvaartverzekeraars mogen niet de dupe worden van niet passende regelgeving. Minister Dijsselbloem heeft in het debat toegezegd dat hij gaat zoeken naar een oplossing voor de problematiek.

Op donderdag presenteert de Commissie Verzekeraars met haar rapport. De Commissie Verzekeraars schetst een herkenbaar beeld van de problemen, maar ook de kansen voor de verzekeringssector. De VVD wil dat de sector de ruimte krijgt én pakt om nieuwe producten voor een moderne, flexibele arbeidsmarkt (ZZP-ers) te ontwikkelen. Meer maatwerk en ruimte voor innovatie, zodat de consument op maat gesneden producten kan kiezen die passen bij deze tijd. Als wet- en regelgeving daarin belemmerend werkt, wil die VVD die aanpassen. Dat geldt sowieso voor de regelgeving rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor bijvoorbeeld ZZP-ers, maar ook voor pensioenproducten.

Deze week ook het plenaire debat over de kredietunies. De VVD wil dat kredietunies de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Het wetsvoorstel over de kredietunies is een goede eerste aanzet, maar het mag een stuk ambitieuzer. Passend toezicht is de voorwaarde, maar kredietunies moeten meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen als financieringsbron voor het MKB. Kredietunies zijn voor en door ondernemers, ofwel ondernemers pakken hun eigen verantwoordelijkheid. Er moeten geen onnodige belemmeringen en regels zijn óf komen. De kredietkraan staat open voor het MKB, zeggen de banken. De ondernemers voelen dat absoluut niet zo. Ondernemers moeten niet afhankelijk zijn van bancaire financiering. Het voorzichtig ingezette economisch herstel mag niet geremd worden door onvoldoende krediet, dat kost banen! De VVD is daarom voorstander van kredietunies omdat het kan bijdragen aan het oplossen van knelpunten van MKB-krediet. Het zorgt voor meer keuze voor ondernemers. Maar dan moeten we het nu niet weer direct volledig dicht geregeld worden.

Deze week ook nog een debat over de verantwoording van de middelen van de Europese Unie. De belangstelling voor dit debat vanuit de politieke partijen is hopelijk niet recht evenredig met de belangstelling voor het onderwerp. Alleen VVD en PvdA zijn aanwezig bij het debat. De Europese Rekenkamer heeft voor de 20e keer geen goedkeurende verklaring afgegeven over de besteding van de Europese middelen. Een hoogst twijfelachtig jubileum dat niet is uit te leggen aan de Nederlandse belastingbetaler. De VVD vindt daarom dat Nederland tegen het goedkeuren van het jaarverslag van de EU moet stemmen. Er zijn de afgelopen tijd wel kleine stapjes gezet als om verbeteringen door te voeren, maar het is nog onvoldoende! Er moet meer gebeuren en het moet sneller. De VVD wil een veel lager foutenpercentage dan nu het geval is (4,7%). De VVD verwacht het nodige van nieuwe Eurocommissaris Georgieva die in de loop van 2015 komt met een programma “better spending”. In Europees verband gaat geld op zoek naar projecten in plaats van andersom. Lidstaten proberen zoveel mogelijk gelden ‘binnen te harken’ zonder dat er wordt gekeken of het geld wel nuttig wordt besteed of naar de effecten wordt gekeken. Toegekende EU-subsidie is ook niet altijd noodzakelijk voor de uitvoering van een project (“buitenkanseffect”). Dit kan natuurlijk niet. De VVD wil dat Nederland dit punt gaat aanpakken.

Op 18 maart a.s. zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. De VVD-campagne barst daarom deze week los. Allereerst met op dinsdag canvassen met Halbe Zijlstra in Heerenveen, gevolgd door een druk bezocht Politiek Café. Ten tweede met op vrijdag een werkbezoek aan Holwerd aan Zee samen met de lijsttrekker van VVD Fryslân Klaas Kielstra en een werkbezoek aan Ameland, onder andere over de vaargeul Holwerd – Nes. Ten derde met een volle VVD-campagnezaterdag met de traditionele politieke markt in Leeuwarden, een bezoek aan Burgum en Surhuisterveen met VVD-staatssecretaris Fred Teeven en tot slot een werkbezoek aan Kooi Security in Drachten, ook weer samen met Teeven.