Onevenwichtig en eenzijdig

Op 23 oktober jl. was één van de artikelen in de Leeuwarder Courant "Huizenkoper begunstigd ten nadele van huurder". Als huizenkoper en huiseigenaar in Leeuwarden word je dan toch nieuwsgierig. Maar even lezen dus. Wat is er aan de hand? Stijgt de Onroerend Zaak Belasting in Leeuwarden voor eigenaren minder dan voor gebruikers? Geeft Leeuwarden huizenkopers een subsidie? Niets van dat alles. Niks geen voordeeltjes voor de huizenkoper. Het gaat om de hoeveelheid huurwoningen die gebouwd worden in Leeuwarden. Van de nieuwe woningen in Leeuwarden behoort "slechts" 12% tot de huurwoningen, en 88% tot de koopwoningen. In het artikel wordt gesteld dat Leeuwarden daarmee eenzijdig bouwt.

Het artikel geeft aan dat dit "ook gevolgen voor de woningvoorraad als geheel" heeft. De verhouding huurwoningen – koopwoningen is inmiddels gekomen op 46% respectievelijk 54% In 2000 was het percentage koopwoningen nog "maar" 49% in Leeuwarden. En dat was nou net de bedoeling! Leeuwarden wil "gespiegeld" bouwen, om van een te eenzijdig en onevenwichtig samengestelde woningvoorraad af te komen en de bevolkingssamenstelling te beïnvloeden.

De woningmarkt van Leeuwarden beperkt zich echter niet tot Leeuwarden alleen, daartoe behoren ook de omliggende gemeenten. Met deze gemeenten zijn dan ook afspraken gemaakt over wie wat bouwt. Want vergelijk de verhouding huurwoningen – koopwoningen in Leeuwarden eens met de omliggende gemeenten (zie onderstaande tabel). Dat is pas onevenwichtig en eenzijdig!

 Gemeente


% huur


% koop


Leeuwarden


49


51


Leeuwarderadeel


20


80


Tytjerksteradiel


31


69


Boarnsterhim


31


69


Littenseradiel


20


80


Menaldumadeel


24


76

 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek en de Friese Gemeenten.

 


En voor de woningmarkt van Leeuwarden als totaal (dus inclusief omliggende gemeenten) is bij de afspraken voor wie wat bouwt natuurlijk ook gekeken naar de woningbehoefte in de toekomst. Dus het is allemaal wederom geen doel op zich, er is nadrukkelijk gekeken naar de toekomstige vraag.


Dus waar de Leeuwarder Courant de suggestie wekt dat er een probleem wordt gesignaleerd, wordt juist aangegeven dat het ingezette beleid uitwerkt zoals het bedoeld is. De bouw van huurwoningen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente Leeuwarden. De komende jaren zijn vooral de omliggende gemeenten aan zet! Het zou goed zijn geweest dat hieraan ook aandacht was besteed, nu is het beeld onevenwichtig en eenzijdig!


Aukje de Vries – 26 oktober 2004