Meer dienders voor Leeuwarden

Het kabinet heeft een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot de politiewet, waar al veel over te doen is. De aandacht richt zich daarbij vooral op de centralisatie van het politie- en veiligheidsbeleid. Maar één van de voorstellen is ook dat de beheersbevoegdheid (inzet van agenten en middelen) van het regionaal college van burgemeesters naar de korpsbeheerder gaat (in Fryslân is dat momenteel de burgemeester van Leeuwarden). In een paar van mijn eerdere columns heb ik het (in een breder perspectief) gehad over de verdeling van het aantal agenten in de provincie Fryslân. Daar wil ik graag nog even op terug komen, want inmiddels zijn ook de cijfers van de verdeling van de politie-agenten over provincie boven tafel!

In augustus 2004 pleitte burgemeester Dales, de provinciaal korpsbeheerder én voorzitter van het regionaal college, voor een herverdeling van de politiesterkte over de provincie, want: "er gebeurt in Leeuwarden misschien wel meer dan er verhoudingsgewijs politiemensen zijn". In het regionaal college, waarin alle burgemeesters zijn vertegenwoordigd, zullen dit soort uitlatingen van Dales in de regel niet met applaus worden begroet. Deze dames en heren staan al snel op hun achterste benen. Tot nu toe lijkt er dan ook niet zoveel terechtgekomen van de ideeën van Dales.

Ik ben van mening dat de politie-sterkte (het aantal agenten in een regio) afgestemd moet zijn op de mate van criminaliteit in een regio. Zeker nu de politie zelf heeft besloten zich terug te trekken op haar kerntaken: boeven vangen! Ook landelijk is de laatste jaren een herverdeling doorgevoerd, waarbij de Randstad meer dienders kreeg, omdat daar de problemen groter waren. Het zou alleen maar zuiver zijn om ook binnen de provincie een dergelijke redenering consequent toe te passen.

De hoofdcommissaris van politie in Fryslân heeft begin januari aangegeven dat als het gaat om de verdeling van de criminaliteit over de provincie Fryslân, globaal gezien het volgende geldt:

* Leeuwarden: 1/3 of 33,3%

* Drachten–Heerenveen-Sneek: 1/3 of 33,3%

* Rest van de provincie: 1/3 of 33,3%

En dan de verdeling van oom agent over de provincie. In 2005 heeft de politie Fryslân totaal circa 1.600 personen tot haar beschikking. Een aanzienlijk aantal daarvan is voor de staf, ondersteunende afdelingen en regionale recherche (in totaal ruim 800). Er resteert voor het politiewerk in steden en dorpen nog zo’n 760 personen. Hoe zijn deze verdeeld over de districten?

 


Districten


Aantal agenten


District Noord Oost


110,5


District Drachten


99,2


District Noord West


103,9


District Heerenveen


149,4


District Midden Friesland (Leeuwarden + Boarnsterhim)


184,7


District Sneek


114,6


Totaal


762,3

Als je dat vertaald naar de eerder genoemde verdeling voor de criminaliteit in de provincie Fryslân, dan geeft dat het volgende plaatje:


Districten


Aantal agenten


Procentueel


Leeuwarden (plus Boarnsterhim)


184,7


24,4


Drachten - Heerenveen – Sneek


363,2


47,6


Overig


214,4


28,1


Totaal


762,3


100,0

Op basis van deze cijfers denk ik dat een herverdeling van het aantal agenten over de provincie noodzakelijk is. Leeuwarden heeft slechts 24,4% van de agenten en 33,3% van de criminaliteit. Leeuwarden zou er eigenlijk bijna 70 agenten bij moeten krijgen!

En er zal natuurlijk wel weer van alles af te dingen zijn op deze cijfers, maar het bevestigt wel het beeld dat de verdeling van de politie over de provincie scheef is, en in ieder geval niet in overeenstemming is met de criminaliteit.

Is het redelijk dat de veiligheid in Leeuwarden enorm onder druk staat en er in Leeuwarden onvoldoende mankracht beschikbaar is voor meer blauw op straat, voor wijkagenten en schoolagenten, voor preventief fouilleren, voor camera-toezicht of patrouilleren in de avond/nacht, terwijl elders relatief veel mankracht beschikbaar is?

Ik vind van niet, dus korpsbeheerder én burgemeester van Leeuwarden: actie!

Als het aan het kabinet ligt zal de korpsbeheerder straks gaan over de inzet van agenten en middelen in plaats van het regionaal college van burgemeesters, waar de verschillende burgemeester toch meestal alleen maar naar hun eigen gemeente of gebied kijken, in plaats van naar objectieve feiten. Met het kabinetsvoorstel kan er een einde komen aan dit soort dorps-denken. En met het voor eigen parochie preken van burgemeesters, die niet verder dan hun eigen gemeente willen of kunnen zien, kan dan rigoureus korte metten worden gemaakt.

Aukje de Vries (19 februari 2005)