Waarom lokale lasten een item voor alle politieke partijen is!

Gemeenten plukken ons kaal"kopte een landelijk dagblad onlangs. En verder:

"De gemeenten in ons land lijden aan een onstilbare geldhonger. Zij halen zelfs meer aan belastingen binnen dan zij zelf begroten. De Vereniging Eigen Huis spreekt van een " schandelijke" zaak. Nederlanders blijken de afgelopen jaren astronomisch hoge bedragen aan belastingen te hebben betaald om de gemeentekas flink te spekken. Gemeenten hebben maar liefst 200 miljoen euro extra aan inkomsten binnengehaald dan was begroot.

De fiscale inkomsten van gemeenten zijn tussen 2000 en 2003 met maar liefst 1,3 miljard euro toegenomen tot 6,8 miljard euro, een gemiddelde toename van 7,1 procent per jaar."

Vorige week werden de jaarstukken in de gemeenteraad van Leeuwarden behandeld. Altijd goed voor een interessante discussie in de gemeenteraad. Ook al omdat Leeuwarden meer belastingen bleek te hebben binnen gekregen dan was begroot, zo’n € 2,3 miljoen. Op voorstel van CDA en VVD lag er een amendement om dit bedrag terug te geven aan de belastingbetalers van Leeuwarden. Dit voorstel werd gesteund door CDA, VVD, ChristenUnie, Leefbaar Leeuwarden, FNP en SP.

De SP ondersteunde het voorstel dus in eerste instantie. De SP had het amendement zelfs mee ondertekend. Maar de LLP (Leeuwarder Lokale Partij), die altijd een groot pleitbezorger is van lagere lokale lasten, zorgde er door haar optreden voor dat de SP zich alsnog bedacht. De LLP gunde dit resultaat blijkbaar niet aan CDA en VVD. Daarnaast was er de nodige druk vanuit de PvdA. Hoezo open, nieuwe bestuurscultuur? De SP is toch geen bijwagen van de PvdA. Maar al dit gedoe ging wel ten koste van de belastingbetaler in Leeuwarden.

Afgezien van de gang van zaken tijdens de raadsvergadering, waarom is het eigenlijk heel vreemd dat PvdA, PAL/Groen Links en uiteindelijk ook SP tegen een dergelijk voorstel zijn?

Als het op de uitwerking aangekomen zou zijn, dan was het uitgedraaid op een gelijk bedrag per belastingbetaler. De zogenaamde perceptiekosten (kosten om het voorstel uit te kunnen voeren) zouden dan het laagst geweest zijn. En wie profiteert daar nou het meest van? Niet de mensen met meer dan een modaal inkomen of mensen met duurdere huizen. Die profiteren er relatief gezien juist het minst van.

Wie profiteren er dan wel (relatief) het meest van? De mensen met een huurhuis (die dus alleen het gebruikersdeel betalen, en niet het eigenarendeel)… De mensen die net buiten allerlei regelingen (zoals het kwijtscheldingsbeleid) voor de minima vallen… De ouderen met een klein pensioentje … Ja, juist die groepen mensen die het momenteel het moeilijkst hebben! De groepen mensen waar de PvdA, Groen Links en SP zich normaliter zo sterk maken. Waarom laten ze deze groepen dan nu in de steek?

Ik begrijp dat gewoon niet! Is dat alleen vanuit dogmatische redenen? Omdat de lokale lasten eigenlijk niet een "links" item zijn (ook al vind ik termen als links en rechts onzinnig)? Dat zou het volgens mij juist wel moeten zijn! Een stijging van de lokale lasten kan toch meestal iets makkelijker opgevangen worden door mensen met een inkomen van 2x modaal, maar voor mensen net boven het minimum kan het de bekende druppel zijn. Ik hoop dan ook dat alle partijen in de gemeenteraad in de nieuwe verkiezingsprogramma’s voor 2006 – 2010 het beperken van de lokale lasten als uitgangspunt nemen!

Aukje de Vries (12 juni 2005)