Het kabinetsbeleid onder vuur (deel 2)

Het Kabinet Balkenende IV zit nu inmiddels bijna anderhalf jaar op het pluche. Bij het aantreden van het Kabinet viel op dat het Kabinet zwaar ging inzetten op het milieu. Het zou allemaal anders gaan met het milieu, er werd een krachtdadige groene aanpak voorgestaan. Hoe anders kan het allemaal lopen …

 

Niet alleen ligt ook deze minister (Cramer) onder vuur, maar ook het kabinetsbeleid. Onlangs lekte een concept-versie van een rapport van het Planbureau voor Leefomgeving uit. Daaruit blijkt duidelijk dat als het kabinet haar beleid niet aanpast ze haar doel om de uitstoot van broeikasgassen per 2020 met een derde te verminderen niet haalt.

 

Dit kabinet verhoogde de accijnzen op diesel en autogas, en voerde de inmiddels beruchte vliegtax in. Het Planbureau verwacht echter niet dat dit effect zal hebben op het rij- en vlieggedrag. En daarmee is het geen milieumaatregel, maar een ordinaire belastingverhoging, die ook nog eens slecht voor de economie is. Symboolpolitiek bovendien, want in de top 5 van schoonste auto’s staan 3 dieselauto’s. Dus waarom zo’n hetze tegen de diesel?! En het feit dat Schiphol waarschuwt dat door de invoering van de vliegtaks deze zomer 50.000 passagiers minder verwacht, en zelfs rekent op een miljoen minder klanten, wil niet zeggen dat de maatregel werkt. Het blijkt dat een groot deel van deze reizigers uitwijkt naar luchthavens in België of Duitsland. In zo’n klein land als Nederland is een buitenlandse luchthaven nooit ver weg. Voor het vliegen wordt simpelweg uitgeweken naar de omliggende (goedkopere) landen …, men vliegt dezelfde afstand , maar tuft ook nog eens een stuk extra met de auto om elders het vliegtuig te pakken. Daar is het milieu niet bij gebaat.

 

Biobrandstof wordt door dit Kabinet gestimuleerd, net als trouwens het eigen Leeuwarder college van B&W. Beide weigeren tot nu toe ook naar de geluiden te horen dat biobrandstof, niet alleen de voedselprijzen opdrijft (met alle gevolgen van dien), maar in heel veel gevallen helemaal niet milieuvriendelijk is als gekeken wordt naar de CO2-uitstoot. Europees gezien is er de doelstelling om in 2020 10% biobrandstof in het wegverkeer te hebben, onder meer door het bijmengen. Op Europees niveau lijkt de twijfel wel enigszins toegeslagen.

 

Voor biobrandstof is onder meer maïs nodig en bij het verbouwen en verwerken daarvan komt veel CO2 vrij. Bovendien moet die maïs uit verre landen komen met grote schepen en die stoten juist relatief veel broeikasgassen uit. Het Planbureau sluit zelfs niet uit dat het bijmengen van biobrandstof leidt tot een toename van CO2-emissies. Laat staan als auto’s volledig op biobrandstof rijden! Het Britse parlement publiceerde dit jaar een rapport met de conclusie dat biobrandstoffen meestal een negatieve impact op het milieu hebben. De OESO geeft aan dat biobrandstoffen duur zijn en er nauwelijks voor zorgen dat er minder broeikasgassen in de lucht komen. Overheden doen er beter aan energiebesparing te stimuleren dan te focussen op het gebruik van biobrandstoffen. De Stichting Natuur en Milieu in de rapportage heldergroene biomassa: “Voorzichtige calculaties in Duitsland leren dat deze indirecte effecten alle positieve klimaateffecten van biotransportbrandstoffen teniet kunnen doen, met name bij koolzaadolie en palmolie. De klimaatemissies kunnen er zelfs door verdubbelen – het negatieve klimaateffect van deze biobrandstofketens kan dan twee keer zo hoog zijn als van de diesel die ermee wordt vervangen. Wij vinden dat op basis van het voorzorgsprincipe biomassaprojecten met een dergelijk groot risico niet door de overheid gesteund mogen worden.” Milieudefensie vindt dat het gebruik van biobrandstoffen geen oplossing is voor het klimaatprobleem. Hoeveel rapporten hebben Europa, het Kabinet en college van B&W Leeuwarden nog nodig om wakker te worden?

 

Dat de meningen behoorlijk aan het verschuiven zijn, mag wel blijken uit een recent hoofdredactioneel commentaar in de Leeuwarder Courant, waarin hoofdredacteur Rimmer Mulder zich onomwonden uitspreekt voor kernenergie. Dat was enige tijd geleden ondenkbaar.

 

Eén ding is echter constant, van de milieuorganisaties mag eigenlijk niets: kolencentrales zijn slecht, kernenergie is taboe vanwege het afval, windenergie zorgt voor horizonvervuiling, biobrandstof kan niet meer vanwege het beperkte effect en het zorgt voor voedselschaarste en grootschalige ontbossing, etc..

 

Maar je moet toch iets?! Kijk wat mij betreft naar de mogelijkheden van waterstoftechnologie, witte stroom/water (b.v. getijdencentrale), maar ook wind-/ zonne-energie op beperkte schaal én kernenergie, dat ook zeker. En zorg dat huishoudens bewuster energie gebruiken en het energiegebruik verminderen, en stimuleer (internationaal) innovatie in het bedrijfsleven om minder energie te verbruiken en neem daar maatregelen waar ze het meeste effect hebben.

 

Een voor dit kabinet cruciaal beleidsterrein. Een minister (PvdA) die loopt te stuntelen. Een beleidsterrein waar geen echte oplossingen worden geboden, die werken. Het kabinetsbeleid onder vuur …! Wederom …

 

Aukje de Vries