Lokale lasten: hoe zit het echt? en wat deden ze niet?!

Lokale lasten is een belangrijk thema voor de VVD, nu en in de toekomst. Leeuwarden roept op dit moment heel hard dat ze goedkoop zijn als het gaat om de lokale lasten. Maar dan moeten wel de goede feiten met elkaar worden vergeleken en moeten geen appels met peren vergeleken worden. Natuurlijk is er de afgelopen jaren het nodige gedaan, dat staat buiten kijf. De lokale lasten zijn de pan niet uitgerezen. Leeuwarden heeft netjes de inflatiecorrectie gevolgd, conform de onder de colleges met de VVD ingezette lijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat we nu een goedkope gemeente zijn. Helaas!

Als je kijkt naar het lijst met de OZB-percentages 2009 (voor woningen), dan staat Leeuwarden gewoon op nummer 3, na Leeuwarderadeel en Tytjerksteradiel. www.cijfernieuws.nl/ozbfr.html). En dit is niet een top 3 waarin ik nu zou willen staan of trots op ben.
Bij de raadsbehandeling van de programmabegroting kwam naar voren dat Leeuwarden weliswaar niet goed scoorde met de OZB-percentages, maar wel heel goedkoop zou zijn met de woonlasten (dat is OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing).  Dat is alleen niet waar! Men redeneert naar zichzelf toe.
Als je kijkt naar die woonlasten in bijvoorbeeld het onderzoek van COELO (www.coelo.nl) of het onderzoek van de Leeuwarder Courant, dan staat Leeuwarden inderdaad lager dan nummertje 3.
Niet alleen moet Leeuwarden daar nog steeds heel veel gemeenten voor laten gaan: Dongeradeel, Tytjerksteradiel, Smallingerland, Heerenveen, Skarsterlan, Lemsterland, Sneek, Wunseradiel, Het Bildt en zo nog een paar. En ook in het overzicht van de grote gemeenten is Leeuwarden nog steeds duurder dan het gemiddelde van die gemeenten.
Maar die overzichten vertekenen enorm. Uitgangspunt bij die overzichten is namelijk de gemiddelde taxatiewaarde van woningen in de desbetreffende gemeente! En laat Leeuwarden nu gemiddeld genomen één van de aller laagste gemiddelde woningwaardes hebben: € 148.470 (gemiddeld is dat bij de grote gemeenten € 219.373, de laagste is € 136.350 en de hoogste is € 290.640).
Wat heeft dat tot gevolg? De woonlasten worden in de ene gemeente berekent over een woning met een waarde van bijvoorbeeld € 219.373 en die wordt dan vergeleken met Leeuwarden waar de woonlasten worden berekent voor een woning met een waarde van € 148.470. Dat is dus appels met peren vergelijken! Als je een woning van € 150.000 euro in de ene gemeente hebt, dan wil je weten wat de woonlasten zijn voor een woning met dezelfde waarde in de andere gemeente.
Als dat gebeurt komen er voor Leeuwarden heel andere plaatjes uit in vergelijking met de rest van Fryslân en in vergelijking met de overige grote steden in Nederland. En dus niet in gunstige zin. En dan heb ik het nog niet eens over de eenpersoonshuishoudens of de bedrijven (in het laatste geval is de OZB 0,5387% en scoort Leeuwarden een 5e plaats, het gemiddelde voor de 36 grote gemeenten is 0,3833%)!
In een foldertje geeft het CDA Leeuwarden trots aan dat ze u lage lasten beloofden en dat u in Leeuwarden in één van de goedkopere gemeenten in Fryslân woont. Niet is minder waar gelet op het vorenstaande. Maar op de website doen ze het nog eens dunnetjes over en geven ze aan wat zij allemaal gedaan hebben in de afgelopen jaren. Natuurlijk ze hebben zich er echt wel voor ingezet, dat zal ik niet ontkennen. Maar ze hebben ook veel dingen niet gedaan.
In het verkiezingsprogramma van het CDA Leeuwarden uit maart 2006 stond dat meevallers uit de belastingen aan de belastingbetalers worden terug gegeven. En wat doet het CDA op 29 mei 2006 in de gemeenteraad? Ze stemt tegen een motie van de VVD om de OZB-meeropbrengsten van het voorgaande jaar terug te geven aan de belastingbetalers. Onbegrijpelijk.
In november 2008 dient de VVD een motie in over de OZB voor niet-woningen (ofwel bedrijven) om gelet op de hoogte van de OZB voor bedrijven het stijgingspercentage vanaf 2010 op 0% te zetten. Wat doet het CDA? Die stemt tegen, de motie haalt het niet. En dat het wel gewoon kan, blijkt uit het feit dat het college in november 2009 voor 2010 voorstelt om de nullijn te hanteren voor de OZB niet-woningen, omdat het de standaardregel voor inflatiecorrectie toepast. Bij de VVD-motie van vorig jaar voor een nullijn bij de OZB niet-woningen, brieste de wethouder financiën nog dat het volstrekt onmogelijk was en een te groot gat zou slaan in de begroting! En nu: geen probleem! Het is dus best mogelijk! Ook voor de toekomst wat de VVD betreft!
Bij de Programmabegroting 2010 stemde het CDA wederom tegen een tweetal moties/amendementen op het terrein van de Onroerend Zaak Belasting. De VVD wilde een tweetal maatregelen. Allereerst voor 2010 een regeling om eigenaren die tijdelijk en noodgedwongen twee woningen bezitten vrijstelling geven van het betalen van OZB voor de tweede woning (kosten ongeveer € 45.000). Ten tweede dat de OZB-opbrengsten in 2010 meedalen met de daling van de OZB-taxatiewaarde voor woningen in Leeuwarden (1,2%), kosten ongeveer € 110.000. En dat terwijl het CDA wel de beurs trok voor andere zaken. Nogmaals onbegrijpelijk!
Aukje de Vries